Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

31 nước, 2 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua