Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

39 nước, 4 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua