JosephCuong 1274 +17
23682368 1289 -17

Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

48 nước, 5 phút : 9 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết