23682368 1272 -17
JosephCuong 1291 +17

Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

54 nước, 6 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua