23682368 1241 +18
newbie03 1319 -18

Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

52 nước, 6 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết