23682368 1245 -14
newbie03 1315 +14

Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

65 nước, 8 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua