Vinhtran9 2085 +18
vuong588 2137 -18

Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

110 nước, 17 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết