vuong588 2119 +11
Vinhtran9 2103 -11

Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

76 nước, 11 phút : 7 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua