Vinhtran9 2092 +18
vuong588 2130 -18

Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

57 nước, 8 phút : 8 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua