vuong588 2112 -18
Vinhtran9 2110 +18

Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

51 nước, 8 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ