Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

76 nước, 13 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ