vunq 1497 -17
donkey6969 1478 +17

Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

35 nước, 4 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết