Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

51 nước, 3 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua