Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

47 nước, 4 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua