Kiểu: Cờ úp, 15/4/2024

19 nước, 2 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết