Kiểu: Cờ úp, 15/4/2024

20 nước, 1 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết