Kiểu: Cờ úp, 15/4/2024

143 nước, 22 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết