Kiểu: Cờ úp, 15/4/2024

29 nước, 3 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ