V123 1874 +16

Kiểu: Cờ úp, 15/4/2024

118 nước, 22 phút : 37 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết