Kiểu: Cờ úp, 15/4/2024

61 nước, 8 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết