Kiểu: Cờ úp, 15/4/2024

27 nước, 2 phút : 2 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết