Kiểu: Cờ úp, 15/4/2024

75 nước, 10 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua