Kiểu: Cờ úp, 15/4/2024

29 nước, 8 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ