congdc76 1556 +13
vuithobac 1497 -13

Kiểu: Cờ úp, 15/4/2024

66 nước, 4 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết