Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

88 nước, 18 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ