Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

69 nước, 9 phút : 7 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua