Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

85 nước, 15 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua