Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

48 nước, 8 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết