Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

82 nước, 17 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua