Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

40 nước, 5 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua