Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

80 nước, 19 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết