Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

89 nước, 16 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua