Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

57 nước, 7 phút : 3 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ