Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

42 nước, 11 phút : 3 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ