Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

58 nước, 9 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết