Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

28 nước, 3 phút : 9 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua