Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

41 nước, 11 phút : 9 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ