W93233839 1402 +19
vunq 1463 -19

Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

36 nước, 6 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết