Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

129 nước, 20 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua