vunq 1444 +13
W93233839 1421 -13

Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

30 nước, 3 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua