W93233839 1408 +19
vunq 1457 -19

Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

44 nước, 10 phút : 5 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua