vunq 1438 +15

Kiểu: Cờ úp, 17/4/2024

47 nước, 7 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết