vunq 1453 +15

Kiểu: Cờ úp, 17/4/2024

72 nước, 7 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ