vunq 1468 -20
nndtuan 1378 +20

Kiểu: Cờ úp, 17/4/2024

35 nước, 3 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết