nndtuan 1398 -12
vunq 1448 +12

Kiểu: Cờ úp, 17/4/2024

25 nước, 1 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua