vunq 1460 -20
nndtuan 1386 +20

Kiểu: Cờ úp, 17/4/2024

67 nước, 10 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết