nndtuan 1406 +20
vunq 1440 -20

Kiểu: Cờ úp, 17/4/2024

40 nước, 5 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ