Kiểu: Cờ úp, 17/4/2024

97 nước, 11 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết