Kiểu: Cờ úp, 17/4/2024

94 nước, 15 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ