Kiểu: Cờ úp, 17/4/2024

76 nước, 12 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ